Algemene voorwaarden

A. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Esther Jacobs / Make-over studio en door haar partners verzorgde diensten.
Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Esther Jacobs / Make-over studio en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

B. Boeking afspraak .

Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Esther Jacobs / Make-over studio en haar partners zijn vrijblijvend.
Boekingen voor diensten gebeuren uitsluitend per rechtstreeks kanaal. Deze worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Esther Jacobs bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. Esther Jacobs houdt zich het recht voor een boeking binnen 10 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

C. Facturatie

Esther Jacobs verzendt (uitsluitend per e-mail) een factuur na bewezen diensten, met de vermelding binnen de 30 dagen te betalen na factuurdatum.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Esther Jacobs zich het recht om de koper uit te sluiten van verdere diensten.
Iedere vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% meebrengen voor de debiteur.

D. Annulering en wijziging.

Een annulatie of wijziging van een studio boeking moet minimum 48u vooraf aangekondigd zijn. Zodoende te kunnen herplannen, indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding van 50% opdracht alsnog aangerekend.
Een huwelijksmake-up boeking moet minimum 30 dagen voor datum geannuleerd worden.
Een freelance MUA of event boeking moet minimum 14 dagen vooraf geannuleerd worden.

E. Gebruik van Informatie – recht op privacy

De gegevens die u bij Esther Jacobs verstrekte formulieren, via mail of online invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de boekingen. Ze zullen opgeslagen worden in de databases ( PC en manueel klantenbestand) van Esther Jacobs en worden uitsluitend gebruikt door Esther Jacobs .U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen met esther@makeoverstudio.be. De geleverde gegevens kunnen door Esther Jacobs kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in haar diensten, nieuwe publicaties, eventuele toekomstige brieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.

F. Aansprakelijkheid.

Met het leveren van haar diensten aanvaardt Esther Jacobs een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Esther Jacobs geleverde diensten, opleiding en workshops de uiterste zorg wordt betracht, kan Esther Jacobs de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Esther Jacobs noch haar partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
Esther Jacobs is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op locatie.
Esther Jacobs is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper via Esther Jacobs verstrekte informatie of geleverde producten. Gevolgen van schade door aangekochte goederen zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant